نخستین مسلمانان در اروپا

برنارد لوبس ترجمه محمد قائد
€18/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

در قرن يازدهم ميلادي سرزمين‏هاي اسلامي و اروپايي اطلاعاتي كمي از يكديگر داشتند. اما به ناگزير و رفته‏رفته اسلام و اروپا از راه تجارت، زد و خورد، جنگ‏هاي صليبي و ديپلماسي به‏هم رسيدند. مسلمانان به فرنگيان توجه نشان دادند

 

و به نوشتن درباره آنها و گردآوري اطلاعاتي پيرامون زبان‏ها، علوم و طرز حكومت، مذهب و اقتصادشان پرداختند؛ هر چند كه اين علاقمندي و توجه در طي سالياني دراز در جامعه مسلمانان شكل گرفت.

 

... تفاوت اساسي ميان خوشان و دنياي خارج در پذيرفتن يا رد پيام اسلام بود. نامگذاري‏هاي قرار‏دادي جغرافياي طبيعي و حدت انساني، در بهترين حالت، در درجه دوم اهميت قرار داشت...

فهرست
تماس و تاثير
نگاه مسلمانان به جهان
در باب زبان و ترجمه
ابزار ارتباط و عوامل ارتباط دهنده
دانش مسلمانان دربارۀ مغرب زمين
دين
اقتصاد: تصورها و تماسها
دولت و قضاوت
علوم و فنون
زندگي شخصي
احوال شخصي و امور اجتماعي
نتيجه گيري
نمايه
مصاحبه با برنارد لويس