ک گ. ب در ایران

نوشته: ولادیمیر کوزیچکین ترجمه: اسماعیل زند
€15/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

این کتاب از انتشارات نشر حکایت در سال ۱۳۷۶ می باشد. کتاب در ۶۶۵ صفحه شامل چهار بخش و ۲۰ فصل است.

“ولادیمیر کوزیچکین افسر کا گ ب که در تابستان ۱۹۸۲ از سفارت شوروی گریخت و از طریق مرز ایران و ترکیه به غرب پناهنده شد، از اعضاء اداره مقیمین غیرقانونی وابسته به اداره کل یکم کا گ ب بود.

وی در این کتاب زندگی حرفه ای خود را ــ از کارآموزی در مدرسه ۱۰۱ کا گ ب در حومه مسکو تا مأموریت در ایران و عملیات علیه مأموران خشن ساواک و سپس علیه هواداران پرجوش و خروش نظام جمهوری اسلامی ــ به نحوی جالب و خواندنی شرح می دهد و ما را با ترفند ها و شیوه های کا گ ب در اعزام مقیمین غیرقانونی و عملیات تعقیب و مراقبت و ضد تعقیب و جعل اسناد هویت آشنا می سازد. علاوه بر اینها اسرار فاش نشده ای از نقشه کا گ ب برای ترور شاه و طرح و اجرای نقشه حمله به کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل و همچنین فعالیت های حزب توده در ایران را به روی کاغذ می آورد.

کوزیچکین در همان حال که شرحی زنده از هراس ها و تنش های کار جاسوسی در محیطی خصم آلود به دست می دهد، تصویری تکان دهنده از یک دستگاه اداری فاسد در سال های آخر عصر برژنف و صحنه هایی از انحطاط و سقوط امپراتوری شوروی را نیز ارائه می کند.