قصه های قران یا تاریخ انبیا

محمداحمد جاد المولی
€12/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

"در این كتاب تاریخ انبیا از حضرت آدم تا حضرت محمد (ص) شرح داده شده است ;همچنین به برخی قصه‌های قرآنی درباره این پیامبران اشاره كردیده است .اسامی برخی از این پیامبران بدین قرار است : آدم، ابراهیم، اسماعیل، نوح، هارون، یحیی، لوط، هود، ادریس، اسحق، یوسف، هود، موسی، یعقوب و عیسی ."