كیهان از هیچ تا كهكشان

از منصوره پیرنیا
€38/00 شامل مالیات

Bookmark and Share
شابک׃ 978-0-9633129-0-7 زبان׃ فارسي
ويرايش׃ اول گروه سني׃ بزرگسال
نوع جلد׃ زركوب مصور׃ خير
صفحه׃ 352 سال چاپ׃ 1388
تعداد جلد׃ 1 محل چاپ׃ تهران
قطع׃ وزيري ناشر׃ مهر ایران
وزن׃ 1090   (گرم)