سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت

نویسنده: رومن روسدولسکی مترجم: سیمین موحد
€20/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

در دو جلد

می­ گویند مارکس اگر زنده شود نمی­ فهمد مارکسیست ­ها چه می­ گویند و از که حرف می ­زنند. اندیشه­ های مارکس، پشت غبار سیاست ماند تا آن­جا که بسیاری او را با لنین و مائو یکسان می­ پنداشتند. اگر شرق جهان خود را مارکسیست می­ خواند، این غرب جهان بود که در اندیشه­ های او دقیق شد تا آنتی ­تز کمونیسم را پیدا کند.

اثر بزرگ مارکس، سرمایه، تا سرمایه شود راه درازی پیمود. نوشته او ابتدا طرح اولیه یا گروندریسه نام داشت که البته کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. مولف کتاب، که از جمله متفکران برجسته سنت مارکسیستی اروپاست، در سال 1984 برای اولین بار یکی از نادرترین نسخه ­های کتاب را پیدا می ­کند و تصمیم می ­گیرد بر آن شرحی بنویسد. مهم­ترین کار او این است که سرمایه مارکس را روش­ شناسی می­ کند و غنای متدولوژی نویسنده را نشان می­دهد. یک منتقد درباره نویسنده می­ گوید: روسدولسکی با نقل قول­ های ماهرانه و اشاراتش به نظریه­ های «ارزش اضافی» و «سرمایه»، به مثابه ابزاری برای پرتو افکندن بر سیر اندیشه مارکس، از گروندریسه استفاده می­ کند. می ­توان گفت هرکس که بخواهد قلمرو دشوار و گسترده ­نوشته ­های اقتصادی مارکس را درک کند، چنانچه روسرولسکی را راهنمای خویش قرار دهد، ضرر نمی ­کند زیرا او از تسلط کامل بر منابع شکل ­گیری سرمایه برخوردار است.

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: