هشت گفتار در باره فلسفه موسیقی

داریوش صفوت
€6/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

درباره فسلفه موسيقي تاكنون در زبان فارسي كتاب مستقلي تصنيف نشده است و در واقع مجالي هم براي پرداختن به اين مقوله پر رمز و راز وجود نداشته.

 

كتاب حاضر گام نخستين در راه پر كردن اين خلاء فرهنگي است وبه طوري كه از اسم آن پيداست، مجموعه گفتارهايي است كه دكتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت هاي مغتنم به توجيه پاره اي از وجوه بنيادين فلسفه موسيقي پرداخته است.