فرهنگ کامل سوئدی فارسی

کیومرث پارسای
€38/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

شامل لغات عمومی پزشکی بازرگانی علمی فنی

با انضمام مختصری از دستور زبان سوئدی و اختصارات و افعال بی قاعده