شرح مثنوی شريف

نوشته:بدیع الزمان فروزانفر
€200/00 شامل مالیات

Bookmark and Share
 

شابک׃ . زبان׃ فارسي
ويرايش׃   گروه سني׃ بزرگسال
نوع جلد׃   مصور׃ خير
صفحه׃   سال چاپ׃  
تعداد جلد׃ 8 محل چاپ׃  
قطع׃   ناشر׃  
وزن׃   مدت ارسال׃  


این مجموعه شرح حاصل تحقیق وتتبع فراوان و گسترده دربسیاری شروح معتبر و برجسته مثنوی و آثار ارزشمند تصوف و کلام و فسلفه و فقه و تفسیر و ادب پارسی و عربی است ازمزایای دیگر آن می توان از به دست دادن ماخذ داستان های مثنوی و تعریف فراخور شرح از اصول مهم و عمده تصوف و فلسفه و کلام و فقه و شرح لغات و تعبیرات و مصطلحات و حرکت گذاری برروی کلمات دشوار و نیز شرح اعلام آن یاد کرد اشتمال این کتاب بر بسیاری فواید علوم علقی و نقلی و ادبی راهنمای بس سودمندی است در کار مطالعات و پژوهش های بعدی خواننده علاقمند به تصوف و عرفان اسلامی و ادب فارسی در این مجموعه مرحوم استاد فروزانفر دفتر اول را تا جزو سوم شرح کرده اند و ادامه شرح را تا پایان دفتر ششم استاد دکتر شهیدی به عهده گرفته اند