کلام عامیانه

فرهنگ ضرب المثلها و اصلاحات عامیانه هنگلیسی و معادل آنها در زبان فارسی
€10/00 شامل مالیات

Bookmark and Share