از کوچه رندان

دکتر عبالحسین زرین کوب درباره زندگی و اندیشه حافظ




€12/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

این اثر راه تازه‌ای به شناخت حافظ درباره زندگی و اندیشه او به خواننده ارائه می‌دهد. این کتاب، غزلیات حافظ را مورد بررسی قرار داده و خصوصیات حافظ، احوال و افکار وی را بیان و شرح می‌دارد. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۴۹ منتشر گردید