شرح مثنوی شریف

دوره هشت جلدی- استاد فروزان فر نويسنده: بدیع الزمان فروزانفر، جعفر شهیدی ناشر: علمی و فرهنگی
€180/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

این مجموعه شرح، حاصل تحقیق و تتبع فراوان و گسترده در بسیاری شروح معتبر و برجسته مثنوی و آثار ارزشمند تصوف و کلام و فلسفه و فقه و ادب پارسی و عربی است.

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: