د ين سازان بی خدا

مولف/نويسنده : انصاری، مسعود
€28/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

درونمایه ی این کتاب, شرح مکانیسم اندوهبار نیرنگ هایی است که شیادان دین ساز بی خدا بوسیله ی آنها "خرد" همنوعانشان را افسون کردند و هزاران سال است, سبب واپسگرایی و خون و خونریزی و برادر کشی افراد بشر به دست یکدیگر شده اند

تعداد صفحات: 496 قطع بزرگ 

978-1-4507-8617-1 شابک