بازگشت به خوشبختی

فهیمه رحیمی
€8/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

نشر چکاوک

چاپ دوازدهم 1385

224 صفحه

شابک 9646043151

عشق همیشه در خانه آدم را نمی زند.ماجرا از آنجایی شروع می شود که دوست برادر رویا در خانه آنها سکنی می گزیند.او عاشق رویاست اما دخترک نمی داند و تن به ازدواجی دیگر می دهد.هنگامیکه به دلیل نازایی از همسر حخود جدا می شود ،به عشق خسرو پی می برد