سخن گفتن بدون ترس و خجالت

جودیت تینگلی مهدی مجردزاده کرمانی
€8/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

معرفی
*** این کتاب , کمک میکند که ارتباط بهتری با دیگران داشته باشید ***

 

 

* آیا پیش از اینکه منظور خود را به دیگران بگویید , دچار دلهره و اضطراب میشوید؟

* آیا در جلسههای اداری کم صحبت میکنید. و یا چیزهایی میگوئید , اما دیگران سخن شما را جدی نمیگیرند؟

* آیا در برابر تقاضای بیجای دیگران میتوانید به آسانی نه بگوئید؟

* آیا در محیط کار خود میتوانید به راحتی نظر منفی یا مثبت خود را درباره عملکرد کارکنان به خود آنها بگوئید؟ درباره رئیستان چطور؟

* آیا به علت عصبی بودن و یا پرخاشگری نمیتوانید خواستههای خود را به دیگران منتقل کنید؟

* در برابر افراد ایرادگیر و پرخاشگر چگونه رفتار میکنید؟

* آیا برای زنان بیان خواستهها دشوارتر است؟