صادق هدایت در تار عنکبوت

ف. فرزانهقیمت قدیم:  €12/00 شامل مالیات
€6/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

نويسنده ي آشنايي با صادق هدايت در اين كتاب كوشيده است بر پايه ي مشاهده ها وخاطره هاي شخصي و مستقيم از ايام طولاني حشر ونشر خويش با هدايت ، تصويري بيشتر مطابق با واقع از اين نويسنده ي بزرگ ايراني ترسيم كند وهاله ي شايعه ها و تصورات را از زندگي و عقايد و روحيات او بزدايد .

 

فرزانه در اين كتاب ، از آنجا كه زندگي خويش را سخت با زندگي و شخصيت وتاثيرات هدايت آميخته مي بيند ، خاطره هاي خويش از اين دو زندگي را در كنار موازي يكديگر دنبال مي كند و تصويري زنده و ملموس از دوراني كه هدايت در آن زيست و نوشت پيش چشم خواننده قرار مي دهد