زال زر و پر سیمرغ

منوچهر جمالیقیمت قدیم:  €10/00 شامل مالیات
€5/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

زال زر و پـر ِسیمرغ

« پـر » ، چیـسـت ؟

چرا خدای ایران

پـرخود را به هر انسانی میدهد ؟

چرا ما همه ، زال زرهستیم ؟

چرا ما همه جـمشـیدیـم ؟

چرا سیمرغ( خدا = اصل نوشوی)

به ما ، « پـَـرَش » را میدهد ؟

وچرا به انسان ،« کتابی یا آموزه ای یاشریعتی یا امرونهی ای» نمیدهد ؟

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: