حافظ خنیاگری, می و شادی

هما ناطققیمت قدیم:  €20/00 شامل مالیات
€12/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

هما ناطق  در سرسخن کتاب باعنوان: «در گرفتاری با گزارندگان حافظ شیراز» می گوید: هرکس چهره ای از حافظ نقش زده که درخور دیدگاههای امروزی مولف بوده است. این روایتها و تفسیرها بیشتر برای اثبات نظرگاهها و دیدگاههای امروزه است که کمتر نزدیکی و همخوانی ای با نگره و دیدگاههای حافظ شاعر داشته دارد. هما ناطق از جایگاه یک پژوهشگر اتصال حافظ به این یا آن مذهب و فرقه را به شک گرفته. چه اتصال به علی و خاندانش باشد چه عمر یا عارفان و صوفیان یا دیگر مرادان و پیران زمانه. به دیدِ مولف کتاب همه این تصاویر ارائه شده از حافظ و دیوانش همانند همان تصویر سماور و قوری استکانی ست که در نسخه دیوان حافظ چاپ مجلس اول مشروطه بجای می و رود و دلبر نشانده شده است.