زبان شناسی و کارنامه زبان پارسی

بهروز تابشقیمت قدیم:  €25/00 شامل مالیات
€10/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

تابش در مقدمه این كتاب آورده‌است: در این كتاب، نخست به چگونگی پیدایش و ستایه‌ زبان و دیرینگی آن پرداخته‌ایم...سپس نمونه‌های فراوان از بزرگان و استادان زبان و ادب فارسی آورده‌ایم. از مخالف تا موافق. آن‌گاه بحثی مفصل داریم درباره‌ وامواژه و وامپویه همراه با دیدگاه‌های تاریخی، از زبان‌شناسان زبان فارسی و زبان‌های بیگانه. نیز چاره‌جویی بیگانگان را نشان داده‌ایم و این كه آنان چه دشواری‌هایی داشته‌اند، در برخورد با آن‌ها چه شیوه‌ای برگزیده‌اند و چگونه آن‌ها را بركنار ساخته‌اند.

در بخش واژه، واژه‌گیری و واژه‌سازی، دیدگاه‌ها و رای استادان ایرانی و فرنگی را آورده‌ایم. هم‌چنین، دیدگاه برخی از فرمانروایان را در زمینه‌ دانش زبان‌شناسی ارائه داده‌ایم. در همین بخش واژه‌سازان بزرگ ایرانی و فرنگی را شناسانده‌ایم و بر این باور پا فشرده‌ایم كه بر خلاف رای ادبا و حتی ادبیان، واژه‌سازی از سوی مردم، در كنار فرهنگستان، درست و بجاست.

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: