جامعه شناسي روشنفكري ديني در ايران

عباس كاظمي
€5/00 شامل مالیات

Bookmark and Share
نوشته: عباس كاظمي[کتابها]
ناشر: طرح نو[کتابها]
   
شابک: 964-489-013-2
تعداد صفحات: 190
   
اطلاعات چاپ: قطع رقعي - 1383
معرفي كتاب:

روشنفكران ديني در جامعه ما جايگاهي مبهم و مغشوش دارند و همواره از سوي سنت گرايان و همچنين مدرنيست ها مورد حمله قرار گرفته اند. هدف اوليه كتاب روشن كردن جايگاه روسنفكري ديني در جامعه ما است و در مرتبه بعد توضيح نقشي است كه آنها در پيشبرد پروژه مدرنيته داشته اندو نويسنده در ابتدا بين برنامه پژوهشي احياگران دين و روشنفكران ديني تفاوت مي گذارد و سپس ويژگي هاي برنامه پژوهشي روشنفكران را بر مي شمارد. علي رغم اشاره كتاب به گونه شناسي تاريخي روشنفكري ديني، علاقه اصلي آن پرداختن به روشنفكران دهه هفتاد در ايران است، روشنفكران ديني در اين دهه، به مناسبات موجود ميان فقه و ايدئولوژي آگاهي يافته اند.
اگر چه فقه داراي تكنولوژي هاي انضباطي و سازوكارهاي ضروري براي اعمال قدرت بود اما روزآمد كردن اين سازوكارها و توانا سازي آن تنها به كمك ايدئولوژي اي ممكن گرديد كه روشنفكران دهه هاي گذشته پروراندند، در نظر روشنفكران متاخر، فقه و ايدئولوژي در روي يك سكه هستند؛ هر دو در اشكالي تمامت خواهانه، ابزارنگارانه، توتاليتاريستي و جزم انديشانه ظاهر مي شوند، هر دو محتاج مفسران رسمي اند، هر دو داراي نظامهاي طرد و تكفيرند و هر دو از قدرت ديگري سازيهاي نيرومندي برخوردارند. بدين ترتيب روشنفكران ديني دهه هفتاد، فقه و ايدئولوژي را توامان مورد نقد قرار داده اند و بر شكل گيري تفسير جديدي از دين تاكيد كرده اند.

فهرست مطالب:
فهرست
مقدمه
1. روشنفكري و روشنفكران
2. دين، دگرگوني اجتماعي، عاملهاي انساني
3. روشنفكري در ايران
4. روشنفكري ديني در ايران
5. مفسران ديني و قرائتهاي رايج از دين
6. نقش قرائت جديد در دگرگوني اجتماعي
منابع
نمايه