قرن گم شده

اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم نويسنده: احمد سيف
€12/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

تهران: نشر ني، 1387، چاپ اول

اين كتاب كه به صورت مجموعه اي از مقالات تاليف شده، سومين اثري است كه درباره اقتصاد و جامعه ايران در قرن ‏نوزدهم ميلادي از نويسنده به فارسي منتشر مي شود. انگاره اصلي در اين سه پژوهش اين است كه علل ناكامي ‏اقتصادي ما ريشه در تحولاتي دارند كه ايران در قرن نوزدهم شاهد آنها بوده است. به باور نويسنده، اين قرن از ديدگاه ‏تحولات اقتصادي، «قرن گم شده» است؛ گويي اقتصاد ايران از اين دوره صد ساله نگذشته است. در حقيقت، مقالات ‏مجموعه حاضر، كوششي است براي شناخت دقيق تر آن چه در قرن نوزدهم ميلادي بر ايران گذشت. عناوين بعضي از ‏مقالات عبارتنداز: «قرن گم شده: حكومت و مردم ايران در قرن نوزدهم»، «ايران در قرن گم شده: يك گزارش»، ‏‏«جمعيت و كشاورزي ايران در قرن نوزدهم»، «تاثيرات طاعون 1877 بر اقتصاد گيلان»، «فناوري توليد در ‏كشاورزي ايران در قرن نوزدهم»، «نگاهي به تغييرات فناوري توليد در كشاورزي ايران در قرن نوزدهم»، «صنايع ‏دستي ايران: نساجي»، «معادن و اقتصاد ايران در قرن گم شده» و‌«تجارت خارجي ايران در قرن گم شده». ‏