درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات

تئودور آدورنو محمدجعفر پوینده
€20/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

سی و یک مقاله از ۲۰ اندیشمند نام‌دار جهان درباره‌ی جامعه‌شناسی ادبیات است. این اثر امکان آشنایی اولیه با تاریخچه، سیرتکامل، جنبه‌ها، روش‌ها، نظریه‌ها و مقوله‌های گوناگون این رشته‌ی نوپا و گسترده را فراهم می‌کند. این کتاب مرجع مناسبی برای مطالعات ادبی است چرا که امروزه جامعه شناسی ادبیات در جهان با نام بزرگانی چون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، تئودور آدورنو و میخاییل باختین گره خورده‌است و پیوندهای خود را با فلسفه و فرهنگ و هنر و اقتصاد تحکیم بخشیده است