صد سال کشاکش با تجدد

داریوش همایون
€20/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

نشر تلاش

شابک: 9783000194511

 

 

 کتاب حاضر از گرداوری و بازنويسی پاره‌ای نوشته‌های يازده ساله گذشته (تقريبا همه در “نيمروز“) فراهم آمده است (نوشته‌ای نيست که در نگاهی ديگر، از بازنويسی بگريزد؛ و “سخن آخر“ زمان دارد.) دنباله انديشه‌های بيست و چند ساله گذشته و گسترده‌ترين نگاهی است که ديدگان من می‌توانسته بر موقعيت يا وضعيت ايران بيندازد. پاسخی است، پاسخ‌هائی است به پرسش‌های هميشگی من: گرفتاری ما کجاست؟ چرا نتوانسته‌ايم از توانائی‌ها و فرصت‌های خود بهره گيريم؟ از آن بدتر چگونه توانسته‌ايم آن فرصت‌ها را به زيان خود درآوريم؟ اين دلمشغولی به پرسش‌های کليدی در موقعيت ما و پاسخ‌هائی که ناگزير درپی می‌آمد، بی‌چاره‌جوئی‌ها ناقص می‌ماند و با طبيعت کسی که خود بخود خويشتن را به جای ديگران می‌گذارد نيز سازگار نمی‌بود. اکنون چاره‌جوئی‌ها در برابر است تا به کجا برسد.