اندیشه های بد فرجام

پرویز دستمالچی
€20/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

نقدی بر اندیشه های تام گرایانه«روشنفکران دینی

علی شریعتی، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سید محمد خاتمی و ...

نشر گردون

422 صفحه

شابک: 9783864330346

مشتریانی که این کتاب را خریده اند، موارد زیر را نیز سفارش داده اند: