آلمانی ها و ایران

ماتیاس کونتزل/ م. مبشری
€22/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

آلمانی‍‍ها و ایران- تاریخ گذشته و معاصر یک دوستی بدفرجام

نویسنده: دکتر ماتیاس کونتزل

مترجم مایکل مبشری

انتشارات خاوران، انتشارات فروغ

شابک: 6-18-943147-3-978

415 صفحه

معرفی کتاب در سایت بیبی سی از علی امینی

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2009/12/091205_wmt-aa-germany-iran.shtml