سبک شناسی

محمد تقی بهار , ملک الشعرا
€35/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

انتشارات امیرکبیر

 

سه جلدي

 

 

سبك شناسي در حقيقت تاريخ سير تطور زبان فارسي را از قديم ترين روزگاران تا تأليف كتاب پي مي گيرد و مؤلف فقيد آن، مرحوم محمدتقي ملك الشعراء بهار با احاطه عظيم و وسعت اطلاعاتي كه در موضوع كتاب داشته است خصوصاً در زبانهاي ايران باستان- توانسته است چنان اثر تحقيقي مهمي را به نگارش درآورد كه اكنون نيز پس از گذشت سالها، و با وجود تحقيقات وسيعي كه در اين باب انجام يافته، هنوز مرجع و مأخذ مهم اين موضوع به شمار رود