ایلیاد

هومر ترجمه سعید نفیسی
€15/00 شامل مالیات

Bookmark and Share

همراه با قاب با کتاب ادیسه

ایلیاد شرح درگیری مردمان آخایی (صاحبان یونان باستان) با ترواییان (مردمان تروا یا ایلیون) است. بهانه آن است که پاریس (یا الکساندر) پور پریام، همسر زیبای منلاس را که هلن نام دارد، ربوده است. منلاس برادر آگاممنون  و سایر خواستگاران هلن روزگاری عهد کرده بودند که اگر گزندی به وی رسد، از هیچ کوششی برای دفع آن فروگذار نکنند. پس لشکری گران مهیا می‌گردد که در آن پهلوانانی چون آشیل، اولیس، آژاکس و پاتروکل حضور دارند.

 

این نبرد به دلیل مقاومت جانانۀ ترواییان خصوصاً هکتور برادر پاریس، ده سال طول می‌کشد. پایان جنگ در حماسه ایلیاد با کشته شدن هکتور به دست آشیل و بازپس گرفتن پیکرش از او توسط پریام همراه می‌شود و سخنی از اسب تروا و غافلگیر شدن ساکنان این شهر نیامده است. آنچه در این خصوص شنیده‌ایم یا خوانده‌ایم در آثار حماسی بعدی غربی نظیر انه‌اید ویرژیل حکایت شده است.

 

این منظومۀ حماسی، خود سرآغاز منظومه‌های دیگری در عرصۀ ادبیات غرب است که از آن جمله می‌توان به اودیسه هومر، انه‌اید ویرژیل، تلماک فنلون و هانریاد ولتر اشاره کرد. ایلیاد و اودیسه هومر به همراه انه‌اید ویرژیل ناب‌ترین آثار حماسی و ادبی ادبیات غرب را تشکیل می‌دهند. استاد میرجلال‌الدین کزازی در دیباچه ترجمه خود بر ایلیاد می‌گوید: «در ارج و والایی ایلیاد، همین یک نکته بسنده می‌تواند بود که دانشوران و سخن‌سنجان باختر زمین بر آن رفته‌اند که دو نامۀ شگرف، شالودۀ فرهنگ و اندیشه اروپایی را ریخته‌اند و در بینش و منش و کنش اروپاییان بیشترین و پردامنه‌ترین اثر را نهاده‌اند: یکی مینوی و دیگری ادبی: انجیل و ایلیاد».

 

ترجمه‌های ایلیاد

 

 دو ترجمه مشهور از ایلیاد در بازار وجود دارد؛ یکی ترجمۀ مرحوم سعید نفیسی که قدیمی‌تر است و دیگری ترجمۀ دکتر میرجلال‌الدین کزّازی. ترجمۀ مرحوم نفیسی به اعتبار اظهارات مترجم در دیباچه کتاب، دقیق، روان، و زیباست. لیکن خود استاد نیز اظهار کرده است که به دلیل عدم سازگاری زبان یونانی با هیچ زبان دیگر، به نظم درآوردن ایلیاد به زبان فارسی تقریباً محال است.

(مجید صمیمی نژاد)